Tüzük

MARINA DRAGOS YELKEN İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1 ) DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, FORSU, ADRESİ

1-a)Derneğin Adı : Marina Dragos Yelken ihtisas Kulübü Derneği Kısaca M.D.Y.İ.K.dır

1-b)Merkezi        : İstanbul (Şube açabilir)

1-c)Forsu           : Beyaz zemin üzerine uluslararası denizcilik kod bayrağı olan deniz sancağının (sarı, mavi, sarı) simgelenmesi ile oluşmuş flamadır.

MADDE 2 ) AMACI, BU AMACI GERÇEKLEŞTIRMEK İÇIN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONUSU VE BİÇİMLERİ

 1. AMACI       :Memleket gençliğine ve spor sevenlere yelken ve yatçılık sporunu tanıtmak, amatör yelkenci yetiştirmek, bu amaçla kurslar açmak, tekne sahiplerine teknelerinin bakım ve muhafazası için kolaylık göstermek, bu işler için lüzumlu tesisler kurmak, yarışlar düzenlemek, uluslararası temaslarla yelkenciliğimizi dışta tanıtmak, kara sularımızda veya dışında toplu yelken gezintileri, seyahatler düzenlemek. Değişik sularda dinlenme lokalleri açarak yelken sporunun yayılmasını temin ve teşvik etmek, turizm çalışmalarımıza değinerek yacht turizmini memleketimizde yerleştirmek, tesislerimizi yerli ve yabancı turistlere açık bulundurmak, onları misafir etmek, vasıtalarının her türlü bakım ve ihtiyaçlarını karşılamak, vasıtasız gelecek yachtcılara yacht temin ederek onlara yurdumuzu tanıtmak, sevdirmek, Ferdi ve takım halinde Yelken, Basketbol, Tenis, Masa Tenisi, Yüzme, havuz sporları ve dalgıç eğitimi branşlarında sporcu yetiştirmek, takımlar oluşturmak, yarışmalara ve turnuvalara katılmak, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili federasyonlar denetiminde açılmasına izin verilmiş veya verilecek olan Telsiz Kullanımı Kursu ile Amatör Denizci Yetiştirilmesi başta olmak üzere diğer branşları da kapsayan Resmi Eğitim Kurumu ve Kurslar açmak için gerekli şartları hazırlamak ve faaliyete geçirmek. Derneğin halen faaliyet gösterdiği veya göstereceği spor dallarında bir üst kurul olarak Birlik/Federasyon kurmak, mevcut veya ileride kurulacak Birlik/Federasyonlara katılmak veya ayrılmak, uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki bu nitelikteki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmak veya iş birliğinde bulunmak veya ayrılmak, Dernekler Kanununun 36 ve müteakip maddelerinde düzenlenen hükme göre aynı amacı taşıyan derneklerle bir araya gelerek Federasyon kurmak veya aynı amacı taşıyan mevcut Federasyona katılmak,
 2. ÇALIŞMA KONUSU : Dernek tamamen sportif nitelikte bir ihtisas derneğidir. Siyasetle uğraşmaz. Üyelerinin sportif ihtiyaçlarını karşılamak üzere lokal ve tesisler yapar, yönetir. Bu nedenle gayrimenkul iktisap edebilir. Dernek içinde ve dernek forsunu taşıyan araçlarla üyelerin tek veya topluluk halindeki faaliyetleri hal ve davranışları, derneğin sportif amacına, haysiyetine şerefine aykırılık teşkil edemez.
 3. ÇALIŞMA BİÇİMİ  : Dernek yukarıdaki fıkralarda belirtilen amaca ulaşmak için toplantılar, yarışlar, bilimsel çalışmalar, eğitim kursları, konferanslar ve sergiler düzenleyebilir, yayında bulunabilir, arşiv oluşturabilir, plan ve proje yap bilir, bunlar için yarışmalar açabilir. Bunların sonuçlarını uygulayabilir, gayrimenkul edinebilir.

Gereksiniminden fazlasını satabilir.

MADDE 3) DERNEK KURUCULARININ AD VE SOYADLARI. MESLEK VEYA SANATLARI iKAMETGAHLARI VE TABİYETLERİ

Dernek kurucularının ad ve soyadları baba ve ana adı doğum yeri ve tarihi, tabiiyeti, mesleği ve adresleri tüzüğümüzün son sahifesindeki ek A’da belirtilmiştir.

MADDE 4 ) DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

4-A) Derneğin üç türlü üyesi vardır.

a ) Üye,     b ) Onursal Üye     c ) Fahri Üye

a ) ÜYE : Derneğin amacına durumuna inanarak varlığını meydana getiren kurucu müteşebbis üyelerle aynı amaçları ve inançları paylaşan, tüzüğün 5.ci maddesi gereğince usulü dairesince Yönetim Kurulunca kabul ve kayıtları tamamlanmış olanlardır. Üyenin ölümü halinde eşi bir yıl içinde Yönetim Kurulunca yazılı olarak üyeliğe davet edilir, varsa eşinin borçlarını öder ve giriş bağışı vermeden üyeliğe kabul edilir, eşinin sicilini alır.

b ) ONURSAL ÜYE:

b-1 ) Şeref Başkanı : Marina Dragos Yelken ihtisas Kulübü Tüzüğünün 2.Maddesinde yazılı derneğin gayelerinin tahakkukuna fikren ve tamamen katkıda bulunacağına kanaat getirilen bir şeref Başkanının seçilmesine Genel Kurulda karar verilebilir. Şeref Başkanı çoğunlukla ve açık oyla seçilir. Şeref Başkanı adayının bu sıfatı kabulü hakkındaki muvafakati Yönetim Kurulunca Genel Kurulun bilgisine sunulur. Şeref Başkanı Derneği Onursal olarak temsil eder. Dilediği zamanlarda Şeref Başkanı olarak Yönetim Kurulu toplantılarında bulunur.

b-2 ) Katılmaları Dernek için manevi bir kazanç olan Yönetim Kurulunca önerilip Divanca Onursal Üyeliğe kabul edilenler ile İstanbul Valisi, İstanbul Belediye Başkanı. Kartal Belediye Başkanı, 1. Ordu Komutanı, Deniz Kuvvetleri ve Donanma Komutanları, Kuzey Deniz Saha Komutanı, Deniz Harp Okulu Komutanı herhangi bir müracaata bağlı olmaksızın Derneğin Onursal Üyeleridir.

b-3) Onursal üyeler ayrı bir sicil defterine kayıtlı olurlar. Onursal Üye istekte bulunduğu ve aidat vermeyi kabul ettiği takdirde, baskı vs. merasime ve diğer mükellefiyetlere bağlı olmaksızın Yönetim Kurulunca üyeliğe kabulüne karar verir.

C ) FAHRİ ÜYE : Asıl üyelerin haklarına haiz olup, seçme ve seçilme haklarına sahip olamazlar.(Genel Kurulda oy hakları yoktur. Ancak ‘Kendi istekleriyle aidat Ödeme yapabilirler

4-B 1 ÜYE OLMA :

1 ) Derneğe üye olmak için her şahsın medeni haklarını kullanmaya ehil ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Başvuru yazılı olarak yapılır. Dernek amacını benimsediğini belirten ve belli bir aidat yükümlenen ve ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkûm olmayan ve yüz kızartıcı suçlardan yahut bu kanunla yasaklanan dernekleri kurmak ve idare etmek suçlarından birinden kesin olarak hüküm giymemiş olan ve Dernekler yasasında yer alan sınırlamalar kapsamına girmeyen kişiler Derneğe aşağıdaki şartlara göre üye olabilirler.

Adayın iki üye tarafından yazılı olarak Yönetim Kuruluna takdim edilmesi gereklidir. Yönetim Kurulu adayın fotoğraflı, yazılı isteğini askıya koyar. Askı müddeti 12 gündür. Bu müddet içinde aday hakkında dernek üyelerinin herhangi bir görüş ve itirazı olursa Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir, Yönetim Kurulu bu yazılı görüşün gizliliğine uyar.

Üyelik için yapılacak başvuruları Yönetim Kurulu, müracaat tarihinden itibaren 30 gün içinde ret veya kabul eder. Üyeliğe kabul edilen aday kendisine bu hususta yapılacak tebligatı müteakip en geç 30 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen aday üyenin muamelesi Yönetim Kurulunca iptal olunur. Bu karar kesin olup aradan bir yıl geçmedikçe aynı şahsın üyelik için yeni bir talebi kabul edilmez. Yukarıda belirtilen ve adına tahakkuk ettirilen yükümlülüklerini yerine getiren üyeye resimli bir kimlik verilir.

Üyeliğe kabul edilmeyen adaya ret sebebi bildirilmez. 2908 sayılı kanunun 16. maddesince belirtilen kişilerin üyeliğe kabulü için bu maddede yazılı müsaade ve ilan yapıldığına dair belge aranır.

2 – a ) Üye olabilme hakkını taşıyan ve bilfiil yelken sporuyla meşgul olmak üzere üyeliğe kayıt ve kabulünü isteyip yarış kabiliyeti olan, teknesi ile gelenler giriş bağışı alınmadan Yönetim Kurulu kararı ile Üye kabul edilebilir.

2 – b ) Üye olabilme hakkını taşıyan ve fiilen yelken sporu ile meşgul olacağını beyan edip giriş bağışı ödemek istemeyen adayları lisanslı olarak üç yıl içinde en az 30 yarışa Kulüp adına katılmış olmak veya 30 yarışa hakemlik yapmak koşulu ile Üye kabul kuruluna gidilmeksizin Yönetim Kurulu kararı ile giriş aidatı alınmadan üye kabul edilebilir. Bu bent gereğince Üye olanlardan öğrencilik durumu (30 yarışa kadar) devam ettiği sürece yıllık aidat alınmaz, öğrencilik durumu devam ettikleri okulun resmi belgesi ile tevsik edilir. Bu belge her ders yılı başında derneğe ibraz edilir.

2 – c ) Yukarıdaki (A) bendi gereğince teknesi ile gelip giriş bağış alınmayan üyelerle, (b) bendi gereğince fiilen yelken sporu yapmaları koşulu ile giriş bağışı alınmadan üye olanlar, üye oldukları tarihten itibaren mücbir sebepler dışında en az üç yıl yarışlara iştirak etmek ve bu süre içinde en az 30 yarışa katılmak zorundadır. Bu şartlara riayet etmeyenlere (a) bendi gereğince üyeliğe alınanlardan teknesini üç yıl içinde elinden çıkaranlar muaf tutuldukları meblağı giriş tarihinden geçerli miktar üzerinden ödemeye mecburdurlar.

Bu meblağı verilen süre içinde ödemeyen üyenin kaydı Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. Dernekten ilişiği kesilir. Bu iptal kararına karşı üye kararın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Kulüp Divanına itiraz edebilir.

2 – d) Bilfiil yelken sporu ile meşgul olacağını bildiren aday evvelce bir spor derneğinde yarışmış ve lisans çıkarmış ise iş talepnamesine o dernekten alacağı bonservisini ekler. Yelken sporu ile uğraşacak üyeler lisanslarını çıkarmakla sorumludurlar.

2 – e ) Üyelerin tüzük ve yasa hükümlerine göre dernek üyesi olabilme hakkını taşıyan ve 25 yaşını aşmamış çocukları giriş bağışından %40 tenzilat yapılarak Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilir.

4-C) ÜYELİKTEN ÇIKMA

Hiçbir üye dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

4-D) ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

4 – d 1) 2908 Sayılı dernekler kanununun 4. maddesinde belirtilen suçları işlediği anlaşılan üyeler

4 – d 2) Derneğin amaçlarına aykırı(Dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yapanlar ile herhangi bir siyasi parti ve kuruluşun propagandasını yapanlar) ve çalışma ahengini bozucu, derneğin manevi kişiliğini zedeleyici eylemlerde bulunanlar

4 – d 3) Ülkemizin birliğine, beraberliğine ve bölünmez bütünlüğüne zarar verici faaliyet yapmak isteyenler, bu tür faaliyetlerde bulananlar

4 – d 4) Taahhüt ettiği aidatı kendisine tebligatta bulunulmasına rağmen 3 ay içinde ödemeyenler, Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılırlar.

Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların 15 gün içinde Kulüp Divanına itiraz hakları vardır.

4-E)ÜYELERİN HAKLARI

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir, üyelerin hakları kısıtlanamaz ve hiçbir üyeye ayrıcalık tanınmaz.

Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır ve üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

MADDE 5) DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI

5-a) DERNEK ORGANLARI

a) Genel Kurul    b ) Yönetim Kurulu   c ) Denetleme Kurulu

5-b) Genel Kurul, Derneğe kayıtlı merkez üyelerinden ve şubeyi merkez Genel Kurulunda temsil eden delegelerden ve Onursal Üyelerden teşekkül eder. Genel Kurul, Derneğin en yetkili danışma organıdır. Olağan Genel Kurul toplantısı İKİ YILDA BİR MART AYINDA yapılır.

Üyeler, toplantıya aidatlarını ödemiş ve yönetim kurulunca hazırlanmış üye listesini imzalayarak ve kimliğini göstererek toplantıya katılırlar. Aidatını ödemeyen üye oy kullanamaz ve dernek organlarına seçilemez. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Onursal üyeler söz alabilirler ancak oy hakları yoktur. Hiçbir organ veya yetkiliye genel kurul yetki ve sorumlulukları geçici dahi olsa devredilemez.

Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Olağanüstü genel kurul ve de kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Kurulunca toplantıya çağrılır. Şayet Yönetim Kurulu isteğe rağmen bir ay içinde bu çağrıyı yapmazsa 2908 sayılı Dernekler Kanununun 20. Maddesinin son fıkrası uygulanır. Toplantıya çağrı 2908 Sayılı kanunun 21. Maddesi gereğince yapılır.

Genel Kurul derneğe kayıtlı üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. İkinci toplantıya iştirak eden üye sayısı dernek yönetim kurulu ve denetleme kurullarının üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel kurul toplantıları 2908 sayılı kanunun 24. Maddesi gereğince yapılır. Yönetim Kuruluda genel kurulu olağanüstü toplantıya götürür.

5-c) ÇAĞRI USULÜ Yönetim Kurulu genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyelere en az on beş gün önceden genel kurul tarihini, yapılacağı yeri, saati, genel kurul gündemini bir mahalli gazetede ilan ederek duyurur. Bu çağrıda ekseriyet sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı tarihi de aynı şekilde duyurulur. İki toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan fazla olamaz.

Toplantının yapılacağı gün ve saat, toplantı yeri, gündemi, en az on beş gün evvel mahallin mülkiye amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya ekli olarak genel kurula katılacakların listesi ve genel kurul gündeminin ilanının yapıldığı gazete eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, nedenleri de belirtilerek gazete ilanı ile üyelerine duyurulur.

MADDE 6 ) GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

– Dernek yönetim ve denetleme kurullarını görüşmek, üyeleri ile yedeklerini gizli oy açık tasnif ile seçmek

– Gerektiğinde dernek tüzüğünü değiştirmek

– Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşmek ve yönetim kuruluna aktarmak.

– Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi kabul etmek veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna bilgi vermek.

– Derneğin feshine (Tüzük özel maddesine göre) karar vermek

– Tüzükte ve genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek

– Kurulmuş veya Kurulacak Birlik/Federasyon delegelerini seçmek, (Birlik/Federasyon kuruluş çalışmalarında delege seçimlerinin yapılacağı ilk olağan genel kurul toplantısına kadar Derneği temsil etmek üzere Yönetim Kurulu bünyesinden 3 üye kurucu delege olarak görevlendirilir.)

Şube açılmasına ve kapatılmasına karar vermek

–  Dernekler Kanununun 36. maddesinde düzenlenen hükme göre aynı amacı taşıyan derneklerle bir araya gelerek Federasyon kurmak veya aynı amacı taşıyan mevcut Federasyona katılmak,

– Kurulmuş veya kurulacak Birlik/Federasyon delegelerini seçmek, Birlik/Federasyon kuruluş çalışmalarında delege seçimlerinin yapılacağı ilk olağan genel kurul toplantısına kadar Derneği temsil etmek üzere Yönetim Kurulu bünyesinde 3 üye kurucu delege olarak görevlendirilir.

– Şube açılmasına ve kapatılmasına karar vermek.

GENEL KURULUN ÇALIŞMA USULLERİ

– Genel Kurulda kararlar, katılan üye sayısının yarısından bir fazlası ile verilir.

– Genel Kurul yalnız gündeminde bulunan konuları görüşür, karara bağlar.

– Toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10 unun yazılı isteğindeki konunun gündeme alınması kanun gereğidir.

– Genel Kurul toplantısını ilanda belirtilen yer ve saate yapar. Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri genel kurul toplantısında bulunur.

– Genel Kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca hazırlanan üye listesine göre bunu imzalayarak toplantıya girer. Toplantıya yeterli sayıda üye katılmışsa toplantıyı yürütmek üzere bir başkan bir başkan yardımcısı ve bir kâtip seçilir. Toplantının genel yönetimi genel kurul başkanına aittir. Toplantının yeter sayıda üye ile başlatıldığı bir tutanakla tespit edilir. Toplantı sonunda tutanakla bütün belgeler yeni yönetim kuruluna verilir.

MADDE 7 ) YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

7-a) YÖNETİM KURULU, YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu 5 asil, 5 yedek üyeden kurulmuş olup kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman, bir üye seçerler. Asil üyeliklerde bir boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

YÖNETİM KURULUNA SEÇİLECEK ORGANLARIN GÖREVLERİ; YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, yönetim kurulunun normal veya olağanüstü olarak toplantıya çağırmak, derneği temsil etmek, yönetim kurulunca kendisine verilecek yetki ile diğer işleri yapmak. Başkan yönetim kurulundan bilahare tasvip almak şartıyla 250.000 000TL’ye kadar sayfa yetkilidir.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI:

Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı durumlarda başkanın görevlerini yürütür.

GENEL SEKRETER:

Yönetim Kurulunun toplantı raportörlüğünü ve yazışmalarını yapar. Yazışmalarda Başkan ve Genel Sekretere imza açar ve imzalar.

SAYMAN ÜYE

Bilanço ve kesin hesaplara ait defter tanzim etmek, muhasebe işlerine ait defter ve dosya evraklarını yönetim kurulu başkanı ve üyelerine yönetim kuruluna tetkik ve teklif için hazırlar, Lüzumu halinde derneğin durumu hakkında bu kurula bilgi verir, Dernek paralarının memur kat sayısının 1000 ile çarpımı tutarı kadar kasada bulundurabilir. Yönetim Kurulu bankalardan para çekmeyi yetkili kılacağı kişilerin imza ve sirkülerini bankaya gönderir. Para çeklerini imzalayacakları bekler, bu kişilerden biri Sayman üyedir. Yönetim Kurulu tarafından kendisine gönderilen evraklara istinaden ödemeleri yapar, kasada ve bankadaki para hakkında yönetim kurulu başkanı ve üyelerine lüzumunda bilgi verir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

 • Derneği Yönetim Kurulu temsil eder. Ancak belirli görevler için kendi üyelerinden birine veya birkaçına yetki verebilir.
 • Yönetim kurulu dernek amaçlarına ulaşmak için ve demek faaliyetlerini yürütmek üzere ihtisas kolları kurar, başkanını seçer.
 • Yönetim Kurulu dernek üyelerinin üyeliğe alınmalarına ve çıkarılmalarına karar verir.
 • Yönetim Kurulu Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar.
 • Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapar ve yetkisini kullanır.
 • Yönetim Kurulu kararlarını çoğunlukla alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur.
 • Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır. Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Yerine sırada bulunan yedek üye alınır.

7-b) DENETLEME KURULU, YETKİ VE GÖREVLERİ

 • Denetleme kurulu 3 asil, 3 yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.
 • Denetleme kurulu üyeleri tesir altında kalmaksızın tamamen tarafsızca görevlerini yaparlar.
 • Denetleme kurulu kendi aralarında bir başkan seçerler
 • Yönetim Kurulunun her safhadaki icraatını kayıtlarını ve hesaplarını en az altı ayda bir denetler. Denetleme sonucunu bir raporla tespit eder. Bu raporun bir nüshasını yönetim kuruluna, birini de toplantıda genel kurula verir.

MADDE 8 ) DERNEĞİN ŞUBESİNİN BULUNUP BULUNMAYACAĞI, BULUNACAK ise ŞUBELERİN NASIL KURULACAĞI, GÖREV VE YETKİLERİ İLE DERNEK GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

8 — a) DERNEĞİN ŞUBELERI :

Genel Kurul kararı ile Yurdun diğer yerlerinde, merkeze bağlı şubeler açılabilir. Şube açılmasına karar verildiği takdirde Yönetim Kurulunca yetkili kılınan ve şubenin açılacağı yerde en az altı (6) aydan beri ikamet eden, üyelik şartlarına haiz en az üç (3) kişi marifetiyle, Mahalli Mülki Amirine, yazılı müracaatta bulunulur. Başvuruya yetki belgesi ve iki (2) adet Dernek tüzüğü örneği eklenerek şube kurucularının adı, soyadı, baba adı, mesleği, doğum ve uyruğu ile ikametgâhı ve şube merkezinin adresi bildirilir.

8 — b) ŞUBELERİN ORGANLARI :

Kurulacak her şubede :

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetçi bulunur.

8 — c) ŞUBE GENEL KURUL TOPLANTILARI :

Merkezde Genel Kurul olağan toplantısına bağlı olarak, bundan en az on beş (15) gün önce ve iki (2) yılda bir şube Genel Kurulu toplanır. Toplantıya ait ilan mahalli imkân ve vasıtalardan yararlanarak yapılır.

8 — d) ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ :

a) Şube organlarını seçmek,

b) Tüzük değişikliği konusunda merkeze iletilecek şube tekliflerini karara bağlamak

c) Merkez Genel Kurul toplantısına başkanla birlikte katılacak diğer iki (2) temsilcisini seçmek,

d) Şube Yönetim Kurulu ve Denetçinin raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulunu ibre etmek,

e) Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek ve merkezin onayına sunmak.

f) Merkezin tanıyacağı yetki dâhilinde, şubeye lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması için Yönetim Kuruluna yetki vermek

g) Şubenin feshi konusunda merkeze teklifte bulunmak,

h) Mevzuatın ve tüzükte Şube Genel Kurulunca yapılması öngörülen diğer görevleri yapmaktır

8 — e) ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ :

Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca gizli oyla iki (2) yıl için seçilen (5) asıl ve (5) yedek üyeden teşekkül eder. Seçimi takip eden iki (2) gün içinde, kendi başkanını, yazman ve sayman üyelerini belli eder ve yedi (7) gün içinde, Mahalli Mülki Amirine ve merkeze bildirir.

8 — f) ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Şubeye, Genel Kurul ve merkez tarafından verilen görevleri ifa eder, yıllık gelir ve gider bütçelerini ve çalışma programlarını uygular. Şubeye ait iş ve işlemlerin merkezin direktifleri doğrultusunda yürütülmesini sağlar. Şubeye ait Kanuni defterlerin, kayıtların tutulmasını Sağlar. Şube çalışma raporu ve gelecek dönem bütçe teklifini hazırlayarak, şube Genel Kuruluna sunar ve sonucu Merkeze ulaştırır. Tüzük ve mevzuatın merkeze yüklediği görevlerden şubeye ait olanların] yapar. Taşrada ki üyelerin bu tüzük ve genel merkez direktiflerine uyumunu sağlamakla ilgili çalışmaları yürütür.

8 — g) ŞUBE DENETÇISININ GÖREVLERİ:

Denetçi, şube Genel Kurulunca iki (2) yıl için gizli oyla seçilen bir (1) asıl ve bir (1) yedek üyeden ibarettir. En az altı (6) ayda bir defa, şubenin işlemlerini hesap ve defterlerini, belgelerini denetler ve raporunu, şube Yönetim Kuruluna ve toplandığında şube Genel Kuruluna verir.

8 — h) ŞUBE İŞLEMLERİNDE USUL

Şube faaliyetlerinin yürütülmesinde usule ilişkin işlemler merkezde uygulanan usullerin birleştirilmiş şekli ile yürütür. Bunlara ait iç sirküler düzenlenir. Merkeze ait faaliyetlerden şubece yapılması uygun ve zorunlu görülenler, Merkez Yönetim Kurulunca şubelere verilir.

8- ı) ŞUBE YÖNETİM KURULLARININ VE ÜYELERİNİN SORUŞTURMA İŞLEMLERİ :

Hakkında soruşturma istenecek, tüzüğe aykırı davranan üyesi için resen harekete geçer. Görevi kötüye kullanan, Dernekler Kanunu veya diğer Kanunların suç saydığı filleri işleyen şube Yönetim Kuruluna bu durumun tespiti halinde, Merkez Yönetim Kurulunca işten el çektirilir. Bu takdirde şube olağanüstü toplanarak yeni Yönetim Kurulunu seçer.

MADDE 9 ) ÜYELERİN ÖDEYECEĞİ YILLIK AİDAT MİKTARI

9 — a ) 2003 Yılı aidatı 150.000.000 TL.

2004 Yılı aidatı 200.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktar genel kurul kararı ile arttırılıp eksiltilebilir.

Giriş bağışı miktarı 500 USD karşılığı TL olup bu miktar genel kurulca kararlaştırılır.

9-b) DİĞER GELİRLER

a) Yayın, Piyango, Balo, Eğlence, Temsil, Konser, Yarışma gibi sosyal ve sportif faaliyetlerden elde edilen gelirler.

b) Derneğe ait araç ve gereçlerin kullanılması tekne bakım ve muhafazası, büfe işletmesi karşılığı alınan bağışlar

c) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak her türlü bağış ve yardımlar

9-c) GELİRLERİN TOPLANMASI

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderleri harcama belgesi ile yapılır. Bu belgeleri saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır.

Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, derneklere verilmesi ve alınacak ücret, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.

Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur, Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren 30 gün içinde alındı belgesini sağlamazsa ilgili dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul edebilir. Mahallin en büyük mülki amirliği bu alındı belgelerini liste halinde, bir tutanağa bağlayarak onaylar.

Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz.

Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Dernek adına gazete, dergi ve öteki baskılı eserler vererek karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

MADDE 10 ) DERNEĞİN İÇ DENETIM ŞEKİLLERİ

Derneğin iç denetimi dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Derneğin amacını tahakkuk ettirebilmek için bir araya gelmiş üyelerin kanun ve tüzük hükümlerine göre oluşturulan faaliyetlerini sürdürmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi belirlenen çalışma planı ve bütçe ile uygulamaya konulan programın genel kurulda onaylanması için gerekli işlemler yapılır.

MADDE 11 ) TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Tüzük Genel Kurulda değiştirilebilir. Gündemde bulunmayan maddelerin gerekli tüzük değişikliği üyelerin 1/10’nun istemi üzerine gündeme alınır. Tüzük değişikliğinin hazırlanmasının görüşülmesi, dernekler kanununun ilgili maddesince yapılır.

Tüzük değişikliği 2/3 çoğunlukla yapılır.

Genel Kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin ilk toplantısında hazır bulunması şarttır. İlk Toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde Dernekler yasasının 21.maddesine göre 2.toplantıya çağrılırlar. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ili verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün için mahalli en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra, derneğin Genel Kurulu tarafında verilen fesih kararı açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olmaz.

Derneğin tasfiyesi halinde Genel Kurul, mal varlığını aynı amaçlı spor teşekküllerine devreder.

MADDE 12 ) ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER — TUTULACAK DEFTERLER

12-a) Yönetim Kurulu aşağıda yazılı defterlerin tutulmasını temin eder.

a-Üye Kayıt Defteri

b-Karar Defteri

c-Gelen ve Giden Evrak Defteri

d-Gelir ve Gider Defteri (İşletme Defteri)

e-Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri

f-Demirbaş Kayıt Defteri

g-Alındı Belgesi Kayıt Defteri

Bu defterler dernekler kanunu hükümleri gereğince düzenlenir ve Noterden tasdik ettirilir.

12-b) DERNEĞİN HİZMETLERİ

Yönetim Kurulu gerek gördüğü takdirde ücreti’ olarak iş hacmine göre müstahdem kullanabilir. Bunların görev ve yetkileri Yönetim Kurulunun vereceği karara göre tespit edilir. Bir iç hizmet talimatı da yapılabilir.

12-c) KADRO OLUŞTURULMASI

İlk genel kurulda gerek duyulan kadro ve kurulların tartışılıp gerekenler ihdas edilir.

MADDE 13 )

Bu 13 maddeden oluşan tüzükte bulunmayan hükümler ve hususlar 2908 sayılı Dernekler Kanunundaki hükümlere göre uygulama yapar. Bu tüzük (13) maddeden ibarettir.

Derneğin Kurucuları Ek-A’da yer almaktadır.

7.03.2004 tarihinde yapılan olağan kurul sonrası Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ve görevleri aşağıda olduğu gibi imza altına alınmıştır.

Başkan F.Mehmet Tunçay

Üye Hakan Ertunk

Üye Somer Büyükakkuş

Üye Arda Baykal

Üye Kaan Güngör

Bu bilgiler “Marina Dragos Yelken İhtisas Kulübü Tüzüğünün Ek-A’sıdır.

KURUCULARIN ADI-SOYADI D.YERİ VE TARİHİ, TABİYETİ, MESLEĞİ, ADRESİ

ADI-SOYADI BABA VE ANA ADI D.YERİ VE TARİHİ TABİİYETİ MESLEĞİ ADRESİ
MÜFİT KANUNİ ŞAHİT SERGÜL İZMİT 1927 T.C. SANAYİCİ Yeşilbahar Sk. Kalyon Apt. 81/9 Göztepe İstanbul
ŞAHİT KANUNİ MÜFİT NERMİN ZONGULDAK 1957 T.C. SANAYİCİ Feneryolu Sk. Sepaş Sitesi 37/19 B Blok Fenerbahçe İstanbul
GÜLİZ KANUNİ TUNCAY MÜFİT NERMİN ZONGULDAK 1959 T.C. SANAYİCİ Feneryolu Sk. Sepaş Sitesi 37/19 B Blok Fenerbahçe İstanbul
FAHRETTİN MEHMET TUNCAY HÜSAMETTİN SİRET İSTANBUL 1956 T.C. EM.DENİZ SUBAYI KAPTAN Feneryolu Sk. Sepaş Sitesi 37/19 B Blok Fenerbahçe İstanbul
SUNA GÜÇ FİKRET SEMİHA İSTANBUL 1959 T.C. EĞİTİMCİ Mutlu Sk. Süreyya Apt. 15/4 Kartal İstanbul
TURGUT ERDAĞ İBRAHİM TASFİRE GÖLCÜK 1955 T.C. EM.DENİZ SUBAYI KAPTAN 19 Mayıs Mah. Yeniyol Sk. Erdin Apt. 6/7 Kozyatağı İstanbul
M.NURİ HEPAYDIN MUSTAFA TALAT HALİDE NEZİHE İSTANBUL 1960 T.C. SERBEST MESLEK MİLLİ YELKENCİ Bedri Rahmi Eyüboğlu Sk. Yavuz Apt. 12 B/3 Kadıköy İstanbul